Działalność


działalność przeoratu

Zobacz jak działamy

"Świadczenie pomocy ludziom, w szczególności osobom poszkodowanym przez los, wspieranie szpitali, domów dziecka, domów pomocy społecznej dla osób mających trudności z nauką i/lub cierpiących na choroby umysłowe. Ja również wspieranie innych wartościowych inicjatyw o nie politycznym charakterze w Polsce i na świecie"

Fragment statutu Orderu Świętego Stanisława

Kadra obecnego Przeoratu Małopolskiego wywodzi się z Komandorii Krakowskiej powołanej w grudniu 1997 roku, której
przewodniczył z wyboru do maja 2000 roku komandor kawaler Marek Sosenko GCSiS. a obecnie przewodniczy jej komandor
jednocześnie przeor małopolski kawaler Bohdan Miclowski GCStS.
Kadra ta jest nieliczna ale bardzo zaangażowana w realizacje celów Orderu. Dzięki doświadczeniu życiowemu oraz
wykształceniu dokonała wielu udanych i znaczących przedsięwzięć organizacyjnych w swoim środowisku oraz w niesieniu pomocy
charytatywnej potrzebującym. Pomogła również w działalności kolejno powoływanym komandoriom i przeoratom w Polsce.
Do znaczących osiągnięć Przeoratu Małopolskiego należy zaliczyć:
– Zorganizowanie inwestytury w dniach 7-8 maja w 1999 roku w Szczepanowie i Krakowie.
– Odtworzenie i wykonanie repliki królewskiego ceremonialnego miecza służącego w kolejnych inwestyturach do pasowania
Kawalerów Orderu.
– Wydanie pięciu numerów „Biuletynu Kawalerów i Dam Orderu”, informujących o działalności, problemach i osiągnięciach
środowiska Kawalerów i Dam Orderu w Polsce.
Funkcjonowanie Polskiego Ośrodka Heraldycznego w Krakowie oraz działalność Kolegium I łeraldycznego.
– Organizowanie i świadczenie pomocy charytatywnej najbardziej potrzebującym:
• zbiórka pieniędzy w 1997 roku na pomoc powodzianom z regionu śląskiego,
• comiesięczna zbiórka pieniędzy w latach 1998-1999 na potrzeby przewlekle chorych w Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie –
Nowej Hucie,
• zbiórka pieniędzy w roku 1998 na pomoc dla bezdomnych podopiecznych Domu Świętego Alberta przy ul. Krakowskiej w
Krakowie,
• zbiórka pieniędzy prowadzona wraz z Komandorią Zagłębiowską w 1998 roku na pomoc dzieciom niepełnosprawnym w
Będzinie,
• zbiórka pieniędzy w roku 1999 na posiłki dla bezdomnych wydawane przez „Fundację Brata Alberta” w Krakowie,
• wpłata darowizny w roku 1999 na potrzeby „Domu Polonii” przy Rynku Głównym w Krakowie,
• wykup cegiełek przez Kawalerów i Damy Orderu z Komandorii Krakowskiej w roku 1999 na potrzeby „Domu Dobroczynności”
w Częstochowie udzielającego pomocy bezdomnym matkom i ich dzieciom,
• zbiórka książek, sprzętu audiowizualnego, trwalej żywności i pieniędzy dla Polaków mieszkających obecnie na Ukrainie,
Białorusi i na Litwie za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” przeprowadzona w latach
1998-2000,
zaprojektowanie tablicy darczyńców w Kalkowic – Godowic odsłoniętej I l.X 1.2001 r. i
częściowe jej sfinansowa